Budynek 32 SGGW

Centrum żywności i żywienia

Modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych.

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim.

Nr projektu: RPMA.01.01.00-14-8276/17.

Okres realizacji projektu: 15.03.2017r.- 31.12.2021r.

BADANIA

Wydział Nauk o Żywności

NAUKA

PRZEMYSŁ

SGGW Laboratorium